תקנון אתר – קופת ת"א/קופת חיפה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של קופת ת"א או קופת חיפה (להלן: "קופת ת"א/קופת חיפה"). האתר נועד ליתן מידע כללי וספציפי אודות מופעים ואירועים המתקיימים בארץ ועל דרכי פעילות קופת ת"א/קופת חיפה, שעיקר עיסוקה הינו מכירת והפצת כרטיסים למופעים ואירועים.

הנך מתבקש לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון זה. תקנון זה מתייחס לרכישה ו/או שימוש מכל סוג במוקד ההזמנות הטלפוני ובאתר האינטרנט של קופת ת"א/קופת חיפה (להלן: "האתר").

כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על כל הנכנס לאתר, על המחזיק כרטיס ועל כל פונה אל מוקד ההזמנות הטלפוני.

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.

פרשנות ותנאים כלליים

"מופע" בתקנון זה – כל מופע או אירוע המופיע באתר.

"חבר" בתקנון זה – כל מי שנרשם לאתר.

"משתמש" בתקנון זה – כל הנכנס לאתר ו/או כל העושה באתר שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש והחבר.

"הרוכש" – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר ו/או במוקד ההזמנות הטלפוני.

"המחזיק בכרטיס" – כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתר, לרבות הרוכש ו/או המשתמש.

היה ואינך מסכים לאיזה מתנאי תקנון זה, לא תוכל לעשות שימוש באתר.

בעצם שימושך באתר הנך מאשר כי קראת את התקנון בעיון ובקפידה, אתה מסכים לתנאיו ומודע לכך שאלה יחייבו אותך. שים לב -הוראות התקנון מהוות הסכם בינך לבין קופת ת"א/קופת חיפה.

בכל מקום בתקנון זה בו מצוין כי אין אחריות לקופת ת"א/קופת חיפה – יראו הוראה זאת כחלה אף על בעלי מניותיה ו/או שותפיה ו/או חברת האם שלה ו/או חברות קשורות אליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה של קופת ת"א/קופת חיפה. כל שימוש מכל מין וסוג שהוא שנעשה באתר הינו בכפוף להוראות תקנון זה.

קופת ת"א/קופת חיפה תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. כל שימוש בתקנון שייעשה לאחר מועד שינוי התקנון כאמור, יהיה כפוף לשינוי.

בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר, וכי יש לך הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו.

בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומאשר, כי אתה רשאי לבקר באתר אך ורק לשם קבלת מידע ו/או רכישת כרטיסים ו/או מוצרים לשימוש אישי בלבד, אלא אם קופת ת"א/קופת חיפה נתנה לך אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר.

קופת ת"א/קופת חיפה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל משתמש מלעשות שימוש באתר, ואף למנוע ממשתמש להיכנס לאתר ו/או להוציא משתמש מהאתר, ככל שהדבר ייראה לה, מבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול עליה כל אחריות שהיא כתוצאה מכך.

תנאי שימוש

 • החברות באתר הנה ללא הגבלת זמן אלא אם החבר יבקש מ קופת ת"א/קופת חיפה לבטל את חברותו, על ידי משלוח הודעה ברורה בציון פרטי החבר ל- niv@2207.co.il.
 • חבר המצטרף לאתר יוכל להשתמש בו ללא כל חיוב כספי.
 • השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן וכיו"ב באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.
 • מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב, בין היתר, כדלקמן: שלא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין ו/או חוזה ו/או כלל ו/או תקנה ו/או הוראה, שלא להפריע באופן כלשהו לתוכן האתר, שלא להכניס לאתר כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות קבצים מכל מין וסוג, שלא להכניס לאתר "וירוסים", שלא להשתמש באתר בניסיון להונות כל מאן דהוא, שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשכתב את תוכן האתר או כל חלק ממנו, שלא להשתמש באתר לשם פגיעה בפרטיות ו/או ברכוש ו/או במוניטין ו/או בשם טוב ו/או בכל זכות אחרת של מאן דהוא, שלא להשתמש באתר על מנת לפגוע במאן דהוא, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תמונות כלשהן, לרבות תמונות פורנוגרפיות, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תכנים כלשהם, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות, שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, שלא לעשות הזמנה באתר בשימוש בפרטים שאינם נכונים ו/או מטעים ו/או מוטעים ו/או מבזים כולם או חלק מהם, שלא לעשות שימוש באתר לצורך תעמולה, שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום ו/או קישור לדבר פרסום, שלא לעשות שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או מבצעים, שלא להציב באתר קישור כלשהו ו/או כל תוכן שהוא, שלא לעשות שימוש מסחרי באתר. בנוסף לאמור לעיל, שלא להיכנס לאתר בנסיון לעשות כל אחד מהשימושים האסורים האמורים בסעיף זה.
 • קופת ת"א/קופת חיפה תהיה רשאית להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים למופע מסוים ו/או למופעים מסוימים ו/או לכל המופעים. קופת ת"א/קופת חיפה לא תהיה חייבת למכור כרטיסים למופעים המופיעים באתר, והיא תעשה זאת על פי שיקול דעתה בלבד.
 • חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם, לרבות מכירה חוזרת. קופת ת"א/קופת חיפה תהיה רשאית להגביל משתמש לרכישה של מספר מסוים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • ככל שיהיה על המשתמש באתר ו/או במוקד ההזמנות ליתן פרטים לזיהויו, לרבות (ולא רק) לצורך רכישת כרטיס, מתחייב המשתמש ליתן פרטים מדויקים. ככל שהמשתמש ימסור פרט או פרטים לא מדויקים ו/או שגויים, הרי שהוא יישא בכל התוצאות הנובעות מכך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי ביצוע העסקה ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם ל קופת ת"א/קופת חיפה ו/או לכל צד שלישי. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי קופת ת"א/קופת חיפה לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו או למאן דהוא אחר (ככל שייגרם) כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.
 • מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, קופת ת"א/קופת חיפה אף תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים על פי דין כנגד משתמש שמסר פרטים לא מדויקים ו/או שגויים. בנוסף על כל האמור, הרי שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן, יהיה צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שכניסה למופע מחייבת אותו לנהוג על פי נוהלי המקום שבו מתקיים המופע (להלן: "מקום"). המחזיק בכרטיס מתחייב לנהוג בהתאם לכללי כל מקום ומקום. המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו של קופת ת"א/קופת חיפה אין כל אחריות בנוגע לנוהלי המקום שבו מתקיים המופע, לרבות לגבי תוכנם, עצם קיומם או אי קיומם, וכי נוהלי כל מקום נקבעים על פי שיקול דעת הנהלת המקום בלבד ו/או כל מאן דהוא אחר שאינו קופת ת"א/קופת חיפה. לרוכש לא תהיה כל טענה כלפי קופת ת"א/קופת חיפה הנוגעת לנוהלי המקום שבו התקיים המופע. מחזיק הכרטיס יהיה אחראי לבדוק את נוהלי המקום לפני המופע, ולנהוג בהתאם להם.
 • קופת ת"א/קופת חיפה לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי מחזיק הכרטיס במקרה של הרחקתו ממקום המופע עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או החזקת נשק ו/או מכל טעם אחר ו/או מניעת כניסתו אל מקום המופע עקב איחור ו/או מכל טעם אחר שייראה למנהלי המקום. למחזיק הכרטיס לא תהיה כל טענה כלפי קופת ת"א/קופת חיפה במקרה שבו יורחק מהמקום ו/או לא יורשה להיכנס אליו וכיו"ב. מחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת החזר הכספים ששילם באמצעות האתר ו/או כל סכום אחר קופת ת"א/קופת חיפה.

אופן ביצוע רכישת כרטיס ואופן ביצוע התשלום

 • לצורך ביצוע רכישה באתר, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה, רשאית קופת ת"א/קופת חיפה לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה. רק קבלת אישור מ קופת ת"א/קופת חיפה באמצעות הדואר האלקטרוני בדבר השלמת העסקה, תיחשב כאישור על קבלת ההצעה לרכישה המבוקשת.
 • את הכרטיס ניתן לרכוש באמצעות האתר או באמצעות פנייה למוקד ההזמנות בטל' 2207* כאשר התשלום הינו באמצעות פרטי כרטיס אשראי הנמסר באתר או בטלפון, בחיוב אחד.
 • ברכישת כרטיס באמצעות כרטיס אשראי, מתחייב המשתמש כי יש לו הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו הוא רוכש את הכרטיס. בכל מקרה שבו יתברר כי למשתמש לא הייתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, תהיה קופת ת"א/קופת חיפה זכאית לשיפוי מלא מאת המשתמש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה כתוצאה מכך.
 • לאחר הזמנת הכרטיס ו/או בעת איסוף הכרטיס לא תהיה אפשרות לשנות את אופן התשלום.

מחירים ועמלות

 • דמי טיפול לכרטיס בהזמנה באינטרנט או במוקד – 5 ₪
 • בנוסף, תתווספנה העמלות הבאות לפי אופן קבלת הכרטיסים:
  עמלת הדפסה מיידית – 10 ₪.
  משלוח בדואר רשום – 15 ₪.
  משלוח בדואר אקספרס – 45 ₪.
 • קופת ת"א/קופת חיפה לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים, בין אם דרך האתר ובין אם בדואר ובין בכל דרך אחרת, כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או איחור במסירת הדואר ע"י חברת דואר ישראל ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון ו/או כל אירוע אחר שיפגע בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים. קופת ת"א/קופת חיפה לא תישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר שייגרם (ככל שייגרם) למשתמש ו/או לכל אדם אחר, עקב איחור ו/או כשל באספקת הכרטיסים ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרכישה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו (ככל שייגרמו) מכל סיבה שהיא.
  במקרים דלעיל, קופת ת"א/קופת חיפה תהיה רשאית, אך לא חייבת, להודיע על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב המשתמש בהתאמה.

אופן איסוף כרטיסים מוזמנים

 • ניתן לאסוף כרטיסים לפי ההנחיות ביחס לכל מופע.
 • על מנת לקבל כרטיסים שהוזמנו באתר או באמצעות המוקד הטלפוני על אוסף הכרטיסים להציג בעת קבלתם את אותו כרטיס האשראי באמצעותו שולמה התמורה עבור הכרטיסים בצרוף תעודה רשמית מזהה (תעודת זהות או רישיון) נושאת תמונה.
 • למען הסר ספק – לא יימסרו כרטיסים שהוזמנו ללא הצגת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה וכן תעודה רשמית מזהה (תעודת זהות או רישיון) נושאת תמונה, אך לא יהיה בכך כדי לבטל את העסקה והרוכש יחויב במלוא סך העסקה.
 • במקרה של סגירת דלתות המופע לאחר תחילת המופע, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע ולא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.

ביטול עסקה / ביטול מופע

 • ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב שתישלח ותתקבל בכתובת של החברה שלהלן, זאת תוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה ו/או עד ולא יאוחר מ – 7 ימי עסקים לפני מועד המופע, שבגינו התבצעה העסקה, לפי המוקדם מביניהם.
  זכות הביטול תהיה קיימת רק לגבי כרטיסים שהוחזרו אל משרדי קופת ת"א/קופת חיפה כשהם תקינים ושלמים.
  כתובת משרדי קופת ת"א: בית הטקסטיל, רחוב קויפמן 2, תל – אביב – יפו, קומה 13.
  כתובת משרדי קופת חיפה: ברוולד 11, חיפה
  לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי קופת ת"א/קופת חיפה, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.
 • קופת ת"א/קופת חיפה תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי קופת ת"א/קופת חיפה לגבי הניכוי האמור.
 • אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין באפשרות כניסה למופע.
 • לא ניתן לבטל עסקה באופן חלקי, למשל לבטל כרטיס אחד מתוך שלושה שנרכשו.
 • לעניין זה- בקשה לשינוי תאריך ו/אן שינוי מקום ישיבה ו/או עמידה ו/או מופע ע"י המזמין, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה. כל ביטול / שינוי / החלפה – מחייב בתשלום נוסף בשיעור 5% מסך ההזמנה החדשה.
 • קופת ת"א/קופת חיפה תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה קופת ת"א/קופת חיפה ו/או בכל מאן דהוא ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא ל קופת ת"א/קופת חיפה ו/או לכל מאן דהוא. ביטלה קופת ת"א/קופת חיפה עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין.
 • קופת ת"א/קופת חיפה תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים:
  1. במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר הכרטיס ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את קופת ת"א/קופת חיפה.
  2. אם חלה טעות בהדפסה ו/או בפרטי הכרטיס ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.
  3. אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.
  4. במקרה של אירוע כוח עליון המונע את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת הכרטיסים.
  5. אם יתברר לקופת ת"א/קופת חיפה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג' כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, קופת ת"א/קופת חיפה תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.
  6. בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, קופת ת"א/קופת חיפה תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והמשתמש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.
  7. זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
 • במידה ובוטל המופע שאליו רכש הרוכש כרטיסים באמצעות האתר מכל סיבה שהיא, יהא מחזיק הכרטיס זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששילם בגין מחיר הכרטיס לקופת ת"א/קופת חיפה וכנגד השבת כרטיסים שלמים ומלאים לקופת ת"א/קופת חיפה. מחזיק הכרטיס לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף ולא יינתן החזר כספי של יתר מרכיבי העסקה שאינם קשורים במישרין למחיר הכרטיס, לרבות דמי משלוח.
  במידה ומועד המופע יידחה למועד אחר יהא הכרטיס שבידי המחזיק תקף למועד המופע החדש בכפוף להודעה שתימסר ע"י קופת ת"א/קופת חיפה, ובהסכמתו של מחזיק הכרטיס.

פרטיות

"קופת ת"א/קופת חיפה" עושה את כל המאמצים לשמור באופן הטוב ביותר על פרטיות המשתמש ועל סודיות המידע האישי שלו בעת השימוש באתר זה.
אולם, המשתמש בשרותי האתר מצהיר כי ידוע וברור לו שעל אף כל המאמצים שעושה קופת ת"א/קופת חיפה על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, והעושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכיו"ב, עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי קופת ת"א/קופת חיפה ו/או כל מי מטעמה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לאבטחה של האתר.
קופת ת"א/קופת חיפה לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש אל צד שלישי, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • המשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע קופת ת"א/קופת חיפה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
 • המשתמש עשה ו/או ניסה לעשות שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לסייע לבצע מעשה כזה.
 • המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם עם קופת ת"א/קופת חיפה ו/או מי מטעמה.
 • ניתן צו שיפוטי המורה לקופת ת"א/קופת חיפה למסור את פרטי המשתמש.
 • בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין קופת ת"א/קופת חיפה, אם וככל שיהיו.

פרסומים

קופת ת"א/קופת חיפה לא תהיה אחראית לפרסומים שנעשים באתר ובכללם המלצות.
מובהר בזאת כי כל פרסום שכזה ו/או המלצה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית ו/או ייעוץ ובשום אופן שהוא אין להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם.
כל המשתמש ו/או נוהג בהם ו/או על פיהם עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

זכויות

התכנים המפורסמים באתר לרבות (אך לא רק) עיצוב, סימני מסחר, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן מכל מין וסוג שהוא בין אם מצולם, מודפס, מושמע הינם רכושם של המפיקים ו/או המארגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או קופת ת"א/קופת חיפה ו/או כל צד ג' אחר שאינו המשתמש וחלקם אף מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות מבצעים ו/או כל זכות אחרת. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים הללו כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בו, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת קופת ת"א/קופת חיפה. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לקופת ת"א/קופת חיפה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר הינו רכושה הבלעדי של קופת ת"א/קופת חיפה, ועל כן, הוא מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית את תכני האתר ו/או חלק מהם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, באתר זה, ללא אישור בכתב ומראש מאת קופת ת"א/קופת חיפה.

המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את קופת ת"א/קופת חיפה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.

הגבלת אחריות

המופעים הנמצאים באתר הינם באחריות היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר (להלן: "בעלי האירוע").
קופת ת"א/קופת חיפה אינה בשום אופן היוזמת ו/או האמרגנית ו/או המפיקה ו/או המארגנת של האירועים ו/או בעלת האירועים.
רכישת כרטיס הכניסה הנה תוצאה של יחסים חוזיים בלעדיים בין הרוכש לבין היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר, בהתאם לכל אירוע ואירוע.
קופת ת"א/קופת חיפה אך ורק מוכרת את הכרטיסים.
בהתאם, גם הפרסומים הנעשים באתר בקשר עם המופע נעשים מטעם בעלי המופע.

אי לכך, לקופת ת"א/קופת חיפה לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר לפירסומים המופיעים באתר בקשר למופע. כמו כן, קופת ת"א/קופת חיפה לא תהיה אחראית בגין פרסום מוטעה ו/או מטעה באתר ו/או ביטול המופע ו/או שינויים במופע ו/או שעת תחילת המופע ו/או שעת סיום המופע ו/או מקום המופע ו/או שינויים במקום המופע ו/או הפרעות במופע ו/או איכות המופע ו/או זמינות כרטיסים למופע ו/או סירוב כניסה למופע ו/או השתתפות במופע ו/או כל דבר אחר בקשר עם המופע ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) למאן דהוא בקשר עם המופע, לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח המקום בו מתקיים המופע.

לקופת ת"א/קופת חיפה אין ולא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם (ככל שייגרם) לכל מאן דהוא לרבות (ולא רק) לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או למחזיק כרטיס ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או במוקד ההזמנות ו/או כניסה למופע מהמופעים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור למקום המופע ו/או למוקד ההזמנות ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר ו/או במוקד ההזמנות.

כל שימוש באתר ו/או כל הסתמכות על האמור באתר ו/או על הפרסומים באתר ו/או על כל תוכן המוצג ו/או מושמע ו/או מודפס באתר ו/או כל תוכן מכל מין וסוג שהוא הנמצא באתר ו/או הקשור לאתר (להלן: "תכני האתר") הינם על אחריות המשתמש בלבד.

קופת ת"א/קופת חיפה אינה מתחייבת בשום אופן כי תכני האתר יהיו מדויקים ו/או כי לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או לקווי התקשורת אצל קופת ת"א/קופת חיפה ו/או אצל כל מי מטעמה ו/או פרסומים מוטעים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מורשים וכיו"ב.

המשתמש ו/או כל מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד קופת ת"א/קופת חיפה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם ו/או כתוצאה משימוש במוקד ההזמנות.

ככל שבאתר יופיעו קישורים ל"דפי נחיתה" ו/או לאתרים אחרים ו/או כל קישור אחר, לא תהיה לקופת ת"א/קופת חיפה כל אחריות לגבי אותם "דפי נחיתה" או אתרים ו/או לכל קישור אחר, לרבות לגבי התוכן שלהם, וככל שהמשתמש יעשה שימוש בקישור, הרי שהוא יעשה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

החוק וסמכות השיפוט

על תקנון זה יחולו הוראות הדין במדינת ישראל.
קופת ת"א הסמכות השיפוט הבלעדית ביחס לתקנון זה ו/או לאתר תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר ת"א בלבד.
קופת חיפה: הסמכות השיפוט הבלעדית ביחס לתקנון זה ו/או לאתר תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר חיפה בלבד.