תקנון אתר – קופת ת"א/קופת חיפה

תקנון אתר

קופת חיפה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של קופת ת"א.

האתר בכתובת https://8662244.kupat.co.il  מופעל ומנוהל על-ידי חברת א.ט.ק שיווק והפצה בע"מ (להלן: "חברת קופת חיפה"), ח.פ 512672205, אשר כתובת משרדה הרשום ברחוב ברוולד 11, בעיר חיפה.

האתר נועד ליתן מידע כללי וספציפי אודות מופעים ואירועים המתקיימים בארץ ועל דרכי פעילות בעלת האתר, שעיקר עיסוקה הינו מכירת והפצת כרטיסים למופעים ואירועים.

הנך מתבקש לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון זה. תקנון זה מתייחס לרכישה ו/או שימוש מכל סוג במוקד ההזמנות הטלפוני ובאתר האינטרנט של קופת ת"א.

כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על כל הנכנס לאתר, על המחזיק כרטיס ועל כל פונה אל מוקד ההזמנות הטלפוני.

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

הכותרות בתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.

פרשנות ותנאים כלליים

1.              הגדרות:

א.             "מופע" בתקנון זה – כל מופע או אירוע המופיע באתר.

ב.             "חבר" בתקנון זה – כל מי שנרשם לאתר.

ג.               "משתמש" בתקנון זה – כל הנכנס לאתר ו/או כל העושה באתר שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש והחבר.

ד.             "הרוכש" בתקנון זה – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר ו/או במוקד ההזמנות הטלפוני.

ה.             "המחזיק בכרטיס" בתקנון זה – כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתר, לרבות הרוכש ו/או המשתמש.

2.              היה ואינך מסכים לאיזה מתנאי תקנון זה, הנך נדרש שלא לעשות שימוש באתר.

3.              בעצם שימושך באתר הנך מאשר, כי קראת את התקנון ומדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה; וכי אתה מסכים לתנאיהם ומודע לכך שאלה יחייבו אותך. שים לב – הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות מהוות הסכם בינך לבין בעלת האתר.

4.              בכל מקום בתקנון זה בו מצוין כי אין אחריות לבעלת האתר – יראו הוראה זאת כחלה אף על בעלי מניותיה ו/או שותפיה ו/או חברת האם שלה ו/או חברות קשורות אליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה של בעלת האתר. כל שימוש מכל מין וסוג שהוא שנעשה באתר הינו בכפוף להוראות תקנון זה.

5.              בעלת האתר תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. כל שימוש בתקנון שייעשה לאחר מועד שינוי התקנון כאמור, יהיה כפוף לשינוי.

6.              בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר, וכי יש לך הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו.

7.              בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומאשר, כי אתה רשאי לבקר באתר אך ורק לשם קבלת מידע ו/או רכישת כרטיסים ו/או מוצרים לשימוש אישי בלבד, אלא אם בעלת האתר נתנה לך אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר.

8.              בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל משתמש מלעשות שימוש באתר, ואף למנוע ממשתמש להיכנס לאתר ו/או להוציא משתמש מהאתר, ככל שהדבר ייראה לה, מבלי צורך במתן הודעה מראש או נימוק, ומבלי שתחול עליה כל אחריות שהיא כתוצאה מכך.

תנאי שימוש

9.              השימוש באתר מיועד לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לכל שימוש מסחרי, עסקי, ציבורי או אחר.

10.          כל שימוש מסחרי או עסקי, או כל שימוש שאינו בהתאם לתקנון זה, מהווה הפרה חמורה של תנאי שימוש אלה, ועלול לגרור נקיטה בהליכים משפטיים.

11.          השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן וכיו"ב באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.

12.          מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב, בין היתר, כדלקמן: שלא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין ו/או חוזה ו/או כלל ו/או תקנה ו/או הוראה, שלא להפריע באופן כלשהו לתוכן האתר, שלא להכניס לאתר כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות קבצים מכל מין וסוג, שלא להכניס לאתר "וירוסים", שלא להשתמש באתר בניסיון להונות כל מאן דהוא, שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשכתב את תוכן האתר או כל חלק ממנו, שלא להשתמש באתר לשם פגיעה בפרטיות ו/או ברכוש ו/או במוניטין ו/או בשם טוב ו/או בכל זכות אחרת של מאן דהוא, שלא להשתמש באתר על מנת לפגוע במאן דהוא, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תמונות כלשהן, לרבות תמונות פורנוגרפיות, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תכנים כלשהם, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות, שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, שלא לעשות הזמנה באתר בשימוש בפרטים שאינם נכונים ו/או מטעים ו/או מוטעים ו/או מבזים כולם או חלק מהם, שלא לעשות שימוש באתר לצורך תעמולה, שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום ו/או קישור לדבר פרסום, שלא לעשות שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או מבצעים, שלא להציב באתר קישור כלשהו ו/או כל תוכן שהוא, שלא לעשות שימוש מסחרי באתר. בנוסף לאמור לעיל, שלא להיכנס לאתר בנסיון לעשות כל אחד מהשימושים האסורים האמורים בסעיף זה.

13.          בעלת האתר תהיה רשאית להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים למופע מסוים ו/או למופעים מסוימים ו/או לכל המופעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בעלת האתר לא תהיה חייבת למכור כרטיסים למופעים המופיעים באתר, והיא תעשה זאת על פי שיקול דעתה בלבד.

14.          חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם, לרבות מכירה חוזרת. בעלת האתר תהיה רשאית להגביל משתמש לרכישה של מספר מסוים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

15.          ככל שיהיה על המשתמש באתר ו/או במוקד ההזמנות ליתן פרטים לזיהויו, לרבות (ולא רק) לצורך רכישת כרטיס, מתחייב המשתמש ליתן פרטים מדויקים. ככל שהמשתמש ימסור פרט או פרטים לא מדויקים ו/או שגויים, הרי שהוא יישא בכל התוצאות הנובעות מכך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי ביצוע העסקה ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לבעלת האתר ו/או לכל צד שלישי. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי בעלת האתר לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו או למאן דהוא אחר (ככל שייגרם) כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.

16.          מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, בעלת האתר אף תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים על פי דין כנגד משתמש שמסר פרטים לא מדויקים ו/או שגויים. בנוסף על כל האמור, הרי שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן, יהיה צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

17.          המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שכניסה למופע מחייבת אותו לנהוג על פי נוהלי המקום שבו מתקיים המופע (להלן: "המקום"). המחזיק בכרטיס מתחייב לנהוג בהתאם לכללי כל מקום ומקום.

18.          המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שלבעלת האתר ו/או למי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לנוהלי המקום שבו מתקיים המופע, לרבות לגבי תוכנם, עצם קיומם או אי קיומם, וכי נוהלי כל מקום נקבעים על פי שיקול דעת הנהלת המקום בלבד ו/או כל מאן דהוא אחר שאינו בעלת האתר. לרוכש לא תהיה כל טענה כלפי בעלת האתר הנוגעת לנוהלי המקום שבו התקיים המופע. מחזיק הכרטיס יהיה אחראי לבדוק את נוהלי המקום לפני המופע, ולנהוג בהתאם להם.

19.          בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי מחזיק הכרטיס במקרה של הרחקתו ממקום המופע עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או החזקת נשק ו/או מכל טעם אחר ו/או מניעת כניסתו אל מקום המופע עקב איחור ו/או אי עמידה ובכללי או בנהלי המקום ו/או מכל טעם אחר שייראה למנהלי המקום. למחזיק הכרטיס לא תהיה כל טענה כלפי בעלת האתר במקרה שבו יורחק מהמקום ו/או לא יורשה להיכנס אליו וכיו"ב, והוא אינו יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת החזר הכספים ששילם באמצעות האתר ו/או כל סכום אחר לבעלת האתר.

אופן ביצוע רכישת כרטיס ואופן ביצוע התשלום

20.          לצורך ביצוע רכישה באתר, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה, רשאית בעלת האתר לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה. רק קבלת אישור מבעלת האתר באמצעות הדואר האלקטרוני שנמסר בדבר השלמת העסקה, תיחשב כאישור על קבלת ההצעה לרכישה המבוקשת.

21.          את הכרטיס ניתן לרכוש באמצעות האתר או באמצעות פנייה למוקד ההזמנות

בטל' 04-8662244   כאשר התשלום הינו באמצעות פרטי כרטיס אשראי הנמסר באתר או בטלפון, בחיוב אחד.

22.          רכישת כרטיסים באמצעות האתר מותרת לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים ובידיו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות המוכרות.

23.          העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי המתבצעים באמצעות מערכת הסליקה של האתר (אונליין/ או באמצעות הטלפון) מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיית SSL שהינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיה זו אינה מספקות אבטחה הרמטית.

24.          על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הרכישה להיות אמיתיים ומדויקים. בעלת האתר ו/או מי מטעמה שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד רוכש אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.

25.          ברכישת כרטיס באמצעות כרטיס אשראי, מתחייב המשתמש כי יש לו הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו הוא רוכש את הכרטיס. בכל מקרה שבו יתברר כי למשתמש לא הייתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, תהיה בעלת האתר זכאית לשיפוי מלא מאת המשתמש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך.

26.          לאחר הזמנת הכרטיס ו/או בעת איסוף הכרטיס לא תהיה אפשרות לשנות את אופן התשלום.

רישום לאתר

27.          כאמור לעיל, על מנת לרכוש כרטיסים למופעים באמצעות האתר יש להזין את פרטי ההזמנה הכוללים פרטים מזהים כגון שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד וכתובת.

28.          לאחר השלמת ההזמנה, תישלח לכתובת הדוא"ל שמסרתם הודעה ובה אישור הרשמה וכן קישור ליצירת ו/או שינוי סיסמא ואיפוס סיסמה. באמצעות קישור זה תוכלו ליצור סיסמה אשר תשמש אתכם בעת רכישות נוספות באתר וכן במידה והנכם רוצים לעקוב אחר אודות ההזמנות שלכם, להדפיס כרטיסים ולעדכן פרטים.

29.          מובהר כי שם המשתמש והסיסמא הנם אישיים ואינם ניתנים להעברה ואין לשתף בהם כל אדם או גוף אחר ו/או לתת הרשאה ו/או זכות גישה, מלאה או חלקית, לשימוש כלשהו באתר. מבלי לגרוע מכל זכות או סעד המוקנים לאתר על פי דין, בכל מקרה של הפרת סעיף זה, תהיה בעלת האתר רשאית להסיר לאלתר את חשבון המשתמשת ולמנוע גישת המשתמשת לאתר, זאת ללא הודעה מראש.

30.          כל פעילות בחשבון הנה באחריות המשתמש בלבד. בעלת האתר תהיה רשאית למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו בכל עת, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי ולא תהיה לה כל אחריות בקשר לכך. כן תהיה בעלת האתר רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי וללא מתן הודעה על כך.

מחירים ועמלות

31.          רכישה באמצעות האתר או מוקד טלפוני כרוכה בדמי טיפול ועמלות. מידע אודות עלויות דמי הטיפול והעמלות מתפרסם הן באתר והן במסגרת תהליך הרכישה. אנא הקפידו להתעדכן בעלויות אלה בטרם השלמת הרכישה.

32.          בעלת האתר לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים, בין אם דרך האתר ובין אם בדואר ובין בכל דרך אחרת, כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או איחור במסירת הדואר ע"י חברת דואר ישראל ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון (לרבות מגפות) ו/או כל אירוע אחר שיפגע בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים.

33.          בעלת האתר לא תישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר שייגרם (ככל שייגרם) למשתמש ו/או לכל אדם אחר, עקב איחור ו/או כשל באספקת הכרטיסים ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרכישה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו (ככל שייגרמו) מכל סיבה שהיא.

אופן איסוף כרטיסים מוזמנים

34.          ניתן לאסוף כרטיסים לפי ההנחיות ביחס לכל מופע.

35.          על מנת לקבל כרטיסים שהוזמנו באתר או באמצעות המוקד הטלפוני, על אוסף הכרטיסים להציג בעת קבלתם את אותו כרטיס האשראי באמצעותו שולמה התמורה עבור הכרטיסים בצרוף תעודה רשמית מזהה (תעודת זהות או רישיון) נושאת תמונה.

36.          למען הסר ספק – לא יימסרו כרטיסים שהוזמנו ללא הצגת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה וכן תעודה רשמית מזהה (תעודת זהות או רישיון) נושאת תמונה, אך לא יהיה בכך כדי לבטל את העסקה והרוכש יחויב במלוא סך העסקה.

37.          במקרה של סגירת דלתות המופע לאחר תחילת המופע, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע ולא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.

ביטול עסקה / ביטול מופע

38.          לאחר ביצוע  עסקת הרכישה באתר, יישלח לרוכש לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר בעת ביצוע העסקה, מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן בהתאמה: "מסמך פרטי העסקה" ו-"חוק הגנת הצרכן").

39.          לקוח רשאי לבטל את ההזמנה שביצע בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, והכל כמפורט להלן:

א.             רוכש רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 ימים מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, ועד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע שבגינו התבצעה העסקה;

ב.             ביטול עסקה על-ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ועד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע שבגינו התבצעה העסקה – ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לבין בעלת האתר (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). בעלת האתר ו/או מי מטעמה תהא רשאית לבקש מהרוכש להציג תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש;

ג.               בביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה או הפרה אחרת של תנאי העסקה – תהא בעלת האתר רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הכרטיס או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם;

ד.             ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

40.          ביטול עסקה כאמור ניתן לבצע באמצעות שליחת הודעה על ביטול עסקה באחת מהדרכים הבאות  (להלן: "הודעת ביטול"):

א.             מילוי טופס ביטול עסקה באתר;

ב.             במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת[email protected] ;

ג.               במוקד שירות הלקוחות בטלפון 04-8662244 , בזמני הפעילות המפורטים באתר;

ד.             בדואר רשום לכתובת רחוב ברוולד 11, בעיר חיפה.;

ה.             במשרדי קופת חיפה בכתובת רחוב ברוולד 11, בעיר חיפה.

41.          בהודעת הביטול, יציין הלקוח את שמו, מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה (המצוין במסמך פרטי העסקה).

42.          לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי של הסכום ששילם, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי בעלת האתר, בניכוי דמי ביטול כמפורט לעיל.

43.          אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין באפשרות כניסה למופע.

44.          לעניין זה, יודגש למען הסר ספק, כי בקשה לשינוי תאריך ו/או שינוי מקום ישיבה ו/או עמידה ו/או מופע ע"י המזמין, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה. ביטול ההזמנה המקורית תעשה רק בהתאם לתנאים שפורטו לעיל.

45.          בעלת האתר תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בבעלת האתר ו/או בכל מאן דהוא ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא לבעלת האתר ו/או לכל מאן דהוא. ביטלה בעלת האתר עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל.

46.          בעלת האתר תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים:

א.             במקרה שנפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר הכרטיס ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את בעלת האתר.

ב.             אם חלה טעות בהדפסה ו/או בפרטי הכרטיס ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.

ג.               אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

ד.             במקרה של אירוע כוח עליון המונע את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת הכרטיסים.

ה.             אם יתברר לבעלת האתר כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג' כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, בעלת האתר תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.

ו.               אם יש לבעלת האתר יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בבעלת האתר ו/או בכל מאן דהוא ו/או בניסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא לבעלת האתר ו/או לכל מאן דהוא.

ז.              בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, בעלת האתר תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, וזכאות המשתמש לקבלת החזר תהיה בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

47.          במידה ובוטל המופע שאליו רכש הרוכש כרטיסים באמצעות האתר מכל סיבה שהיא, יהא מחזיק הכרטיס זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששילם בגין מחיר הכרטיס לבעלת האתר.

48.          במידה ומועד המופע יידחה למועד אחר יהא הכרטיס שבידי המחזיק תקף למועד המופע החדש בכפוף להודעה שתימסר ע"י בעלת האתר, ובהסכמתו של מחזיק הכרטיס. ככל ומחזיק הכרטיס לא יהיה מעוניין במועד החדש, הוא יהיה רשאי לבטל את העסקה לקבל החזר בגובה התשלום ששילם בגין מחיר הכרטיס.

פרסומים

49.          בהתאם לשיקול דעתה, בעלת האתר עשויה ורשאית לאפשר למפרסמים שונים, תמורת תשלום, להציב פרסומות שונות ברחבי האתר אודות מוצרים, מבצעים או שירותים רלוונטיים, הן באמצעות באנרים, והן באמצעות מודעות טקסט והן באמצעים אחרים (להלן: "פרסומים").

50.          מובהר, כי כל הפרטים, החומרים והמידע בנוגע לפרסומים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים ועל אחריותם בלבד. אין בעלת האתר מתיימרת או יכולה לערוב על תוכנם, אמינותם או על כדאיותם, והיא לא תישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים בקשר לכל מוצר ו/או שירות ו/או אחר ולא תהיה צד לכל ההתקשרות בין המשתמשים לבין המפרסמים.

51.          על כן, מומלץ למשתמשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר.

52.          מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי בעלת האתר או מי מטעמה מעודדת או ממליצה על המפרסם או על השירות הניתן באמצעותו או על מוצריו. על המשתמשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם ירכשו מוצר או שירות.

זכויות

53.          התכנים המפורסמים באתר לרבות (אך לא רק) עיצוב, סימני מסחר, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן מכל מין וסוג שהוא בין אם מצולם, מודפס, מושמע הינם רכושם של המפיקים ו/או המארגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או בעלת האתר ו/או כל צד ג' אחר שאינו המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים הללו כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בו, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת בעלת האתר ו/או בעל הזכויות. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לבעלת האתר /או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.

54.          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר הינו רכושה הבלעדי של בעלת האתר, ועל כן, הוא מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית את תכני האתר ו/או חלק מהם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, באתר זה, ללא אישור בכתב ומראש מאת בעלת האתר.

55.          המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.

הגבלת אחריות

56.          המופעים הנמצאים באתר הינם באחריות היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר (להלן: "בעלי האירוע"). בעלת האתר אינה בשום אופן היוזמת ו/או האמרגנית ו/או המפיקה ו/או המארגנת של האירועים ו/או בעלת האירועים.

57.          רכישת כרטיס הכניסה הנה תוצאה של יחסים חוזיים בלעדיים בין הרוכש לבין היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר, בהתאם לכל אירוע ואירוע. בעלת האתר משמשת אך ורק כמוכרת  הכרטיסים. בהתאם, גם הפרסומים הנעשים באתר בקשר עם המופע נעשים מטעם בעלי המופע בלבד.

58.          אי לכך, בעלת האתר לא תהיה אחראית בגין ביטול המופע ו/או שינויים במופע ו/או שעת תחילת המופע ו/או שעת סיום המופע ו/או מקום המופע ו/או שינויים במקום המופע ו/או הפרעות במופע ו/או איכות המופע ו/או זמינות כרטיסים למופע ו/או סירוב כניסה למופע ו/או השתתפות במופע ו/או כל דבר אחר בקשר עם המופע ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) למאן דהוא בקשר עם המופע, לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח המקום בו מתקיים המופע.

59.          לבעלת האתר אין ולא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם (ככל שייגרם) לכל מאן דהוא לרבות (ולא רק) לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או למחזיק כרטיס ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או במוקד ההזמנות ו/או כניסה למופע מהמופעים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור למקום המופע ו/או למוקד ההזמנות ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר ו/או במוקד ההזמנות, למעט במקרים בהם לא ניתן להתנות על אחריות כאמור על פי דין.

60.          בעלת האתר אינה מתחייבת בשום אופן כי  לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות קולמוס ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או לקווי התקשורת אצל בעלת האתר ו/או אצל כל מי מטעמה.

61.          המשתמש ו/או מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד בעלת האתר לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם ו/או כתוצאה משימוש במוקד ההזמנות, למעט במקרים בהם לא ניתן להתנות על אחריות כאמור על פי דין.

62.          ככל שבאתר יופיעו קישורים ל"דפי נחיתה" ו/או לאתרים אחרים ו/או כל קישור אחר, לא תהיה לבעלת האתר כל אחריות לגבי אותם "דפי נחיתה" או אתרים ו/או לכל קישור אחר, לרבות לגבי התוכן שלהם, וככל שהמשתמש יעשה שימוש בקישור, הרי שהוא יעשה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

63.          השימוש באתר הנו AS IS. בעלת האתר איננה מתחייבת כי כל המערכות באתר יפעלו בצורה תקינה או כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר אחר אין משמעה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואין משמעו כי בעלת האתר ו/או מי מטעמה ממליצה או מעודדת השימוש באתר המקושר. בעלת האתר, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך לרבות בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים המקושרים אליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בהם.

64.          בעלת האתר אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, בעלת האתר רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקתו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם (ככל שייגרם) כתוצאה מכך.

שונות

65.          מבלי לגרוע מזכותה של בעלת האתר לנקוט בהליכים משפטיים, בעלת האתר שומרת על זכותה למנוע ולחסום את גישתם לאתר של משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר.

66.          בעלת האתר רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר.

67.          מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

68.          לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

69.          על תקנון זה יחולו הוראות הדין במדינת ישראל.

70.          סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לתקנון זה ו/או לאתר תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך באזור ת"א בלבד.